GDPR adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

 SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

 

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
 2. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

III. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 1. SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
 2. SZABÁLYZAT HATÁLYA
 3. ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

VII. AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

VIII. JOGORVOSLAT

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

BEVEZETÉS

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

A tájékoztatást közzé kell tenni a Egyesület honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

 

 

 1.  

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Para-Fitt SE

Székhely: 1205 Budapest, Nyáry Pál u. 55.

Cégjegyzékszám:01-02-9787

Adószám:18175330-1-42

Képviselő: Gégény Noémi

Telefonszám: +36-20-5148496

E-mail cím: parafitt@gmail.com

Honlap: www.para-fitt.hu

(a továbbiakban: Egyesület)

 

 1.  

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

 1. Az Egyesület IT szolgáltatója

 

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: DiMa.hu Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. ép. III/10.

Cégjegyzékszám: 09 09 014017

Adószám: 14079665209

Telefonszám:06-52-322-121

E-mail cím: info@dima.hu

Honlap: dima.hu

 

 1. Az Egyesület könyvviteli szolgáltatója

 

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az Egyesület szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: ECOPED Bt.

Székhely:1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 2-4. 1. em.

Cégjegyzékszám: 01 06 310965

Adószám: 28429654342

Képviselő:Király Zsuzsanna

 

 

III.

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

(1)  A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

 

(2) A Egyesület munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

 1. név
 2. születési név,
 3. születési ideje,
 4. anyja neve,
 5. lakcíme,
 6. állampolgársága,
 7. adóazonosító jele,
 8. TAJ száma,
 9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 10. telefonszám,
 11. e-mail cím,
 12. személyi igazolvány száma,
 13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 14. bankszámlaszáma,
 15. online azonosító (ha van),
 16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
 17. munkakör,
 18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
 19. fénykép,
 20. önéletrajz,
 21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
 23. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 24. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
 25. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
 26. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,

27 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;

 1. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;

 

(3) Betegségre vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

 

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év. 

 

(5) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul

 

 

IV.

SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

(1.) Az Egyesület a szakvéleményeket, diagnózisokat valamint a biztonságos szolgáltatáshoz szükséges egyéb információkat egyaránt nyilvántartja.

 

Az egyesület a növendékeinek/ellátottjainak nyilvántartott és kezelt adatai közé sorolja:

 1. az érintett nevét
 2. születési helyét, idejét
 3. társadalombiztosítási azonosító jelét
 4. anyja nevét
 5. lakóhelyét, tartózkodási helyét
 6. állampolgárságát
 7. sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adatokat, szakmai véleményeket csak úgy, mint a hátrányos helyzetre vonatkozó adatokat, valamint ezen adatokat részletező hivatalos iratok másolatát
 8. ÉFOÉSZ kártyájának számát
 9. nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját
 10. nevelésének, oktatásának helyét /munkahelyének nevét- címét
 11. Szülő /gondviselő nevét, állandó lakásának és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, e-mail címét

 

 

(2.)Közösségi oldalak használata

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve az Érintett nyilvános profilképe.

 

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

 

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az Egyesület elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

(3.) Egyéb írásos anyagok

Amennyiben Érintett írásos anyagot bocsát az Egyesületrendelkezésére, az Érintett elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra-hozatalra, és elfogadja, hogy az Egyesület azt –minden felelősségvállalás nélkül –közzé teheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja.

Érintett ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez az Egyesület ellen jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja az Egyesületet.

 

 

V.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

 

(1.) Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. május hó 25. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

 

(2.) Személyi hatály

Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

az Adatkezelőre, továbbá

azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá

azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti

 

Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik

– a számukra elérhető úton keresztül vagy módon –például elektronikus úton, az Adatkezelő bármely e-mail címére küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon, vagy személyesen

kapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek,

– az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették, vagy megigényelték; vagy

kapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek;

– az Adatkezelő Munkatársai;

– az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy

Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

 

(3.) Tárgyi hatály:

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik.

 

5.2.

Online és –vagy személyesen átadott adatok

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed egyrészt az Egyesületnek www.para-fitt.hu címen megtalálható online portálján, Facebook oldalán, illetve parafitt@gmail.com e-mail címén, másrészt az Egyesület székhelyén /1205 Bp. Nyáry Pál u. 55. illetve tevékenységének egyéb helyszínein, szolgáltatások igénybevétele kapcsán átadott személyes adatok kezelésére.

 

5.3.

Változtatás joga

Az Egyesület fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit.

A tájékoztató módosításai az Egyesület honlapján történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Egyesület elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért azonban felelősséget nem vállal

 

 1. FEJEZET

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

1 Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

 

2 Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

(Rendelet 15. cikk).

 

3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).

 

4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

 

5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

 

6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

 

7 Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)

 

8 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

 

9 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

10 Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban

(Rendelet 23. cikk)

 

11 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

 

12 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

 

13 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

 

14 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

 

 

 

 

 

VII. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 

(1.) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

(2.) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

(3.) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

(4.) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

(5.) Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) 6350-Ft. összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

(6.) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 

VIII.

JOGORVOSLAT

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

 

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Jelen szabályzat szerzői jogi műnek minősül, tilos a Szabályzat egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, értékesítése, a szerző írásos hozzájárulása nélkül.

A Szabályzat szerzője az Adatkezelő.